یادداشت های یک برنامه نویس

نکات برنامه نویسی ، معرفی نرم افزار و علایق شخصی

ساخت ، ویرایش و حذف جدول در SQL server

برای ساختن جدول جدید از دستور Create استفاده می کنیم:

CREATE TABLE [dbo].[Test](
	[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[Code] [nvarchar](50) NULL,
	[Name] [nvarchar](50) NULL
)

دستورات INSERT,UPDATE,Delete در SQL Server

برای حذف داده های یک جدول از دستور Delete استفاده می کنیم:

Delete  FROM  Test
Where ID=1

برای بروز رسانی داده دستور Update را بصورت زیر به کار می بریم:

UPDATE  Test
SET    Name = 'س'
where code='C'

و دستور insert را با سه روش مختلف جهت ورود داده می توانیم استفاده کنیم: