یادداشت های یک برنامه نویس

نکات برنامه نویسی ، معرفی نرم افزار و علایق شخصی

قرار دادن چند سطر در یک سطر در SQL Server

قرار دادن چند ردیف از یک ستون در یک ردیف براساس ستون دیگر

1   A
1   B
1   C    →    1   A,B,C 
2   D            2   D,E
2   E    

تعداد کاراکتر در یک رشته SQL Server

بدست آوردن تعداد تکرار یک کاراکتر در یک رشته در SQL Server:

declare @myvar nvarchar(max)
set @myvar = '154,155,156,157,158,159,160'

select len(@myvar) - len(replace(@myvar,',',''))

استفاده از مقادیر به عنوان نام ستون

استفاده از مقادیر یک جدول به عنوان نام ستون های جدول دیگر در SQL Server

حذف همه ی جداول یک Schema در SQL Server

حذف همه جداول، ویو ها ، فانکشن ها و استورپروسیجرهای یک اسکمای خاص

ارسال آرایه به Function در SQL Server

در اینجا منظور از آرایه یک رشته از پارامترها است که با کاما از یکدیگر جدا شده اند (بطور مثال '1,2,3,4,5') که به عنوان ورودی به یک فانکشن ارسال می کنیم و از آن درون فانکشن استفاده می کنیم:

حلقه در SQL server

ممکن است در Sql نیاز به تکرار یک کد (حلقه) داشته باشید. دو مثال را با هم بررسی میکنیم؛ اولی ایجاد حلقه با استفاده از متغیر و دومی با استفاده از داده های جدول دیگر

جابجایی سطر و ستون در SQL Server

با استفاده از دستور Pivot می توان از داده های سطر ها به عنوان ستون استفاده کرد:

مرتب سازی (Order By) در SQL Server

با استفاده از دستور Order By می توان خروجی Select را بر پایه ی داده های يک يا چند ستون برحسب شاخص هايی مثل حروف الفبا ، اعداد ، تاریخ و ...مرتب کرد:

Select * 
From MyTable
Order By Code,Name

همچنین با استفاده از DESC

ساختن View و Function و Stored Procedure

دستور ساختن ویو در SQL server :

Create VIEW [dbo].[Test__V]
AS
SELECT  Code, Name, ID
FROM    dbo.Test