یادداشت های یک برنامه نویس

نکات برنامه نویسی ، معرفی نرم افزار و علایق شخصی

تعریف تابع و انواع پارامتر های آن در Dot NET

توابع می توانند بدون ورودی و خروجی یا با هر یک از آن ها یا همزمان با هر دو باشند.

مثال زیر یک تابع بدون ورودی و خروجی است:

//C#.net:
void Print()
{
  MessageBox.Show("Hi!");
}

//Use:
Print();
'VB.NET:
Sub Print()
    MessageBox.Show("Hi!")
End Sub

'Use:
Print()

جابجایی سطر و ستون در SQL Server

با استفاده از دستور Pivot می توان از داده های سطر ها به عنوان ستون استفاده کرد:

انواع داده و متغیر در SQL Server

ابتدا DateType های پرکاربرد و پیشنهاد شده رو بررسی می کنیم بعد هم به بررسی همه انواع داده می پردازیم:

(nchar(n : برای رشته های با طول ثابت n کاراکتر

(nvarchar(n : برای رشته با طول متغیر و حداکثر تا n کاراکتر

(numeric(p,s : برای اعداد؛ مقدار p تعداد ارقام صحیح و اعشار است و s تعداد اعشار است که اگر آن را صفر بدهید عدد صحیح می شود.

int: اعداد صحیح بین 2,147,483,647 تا 2,147,483,648 -

bit : صفر و یک ویا خالی می پذیرد که کاربرد boolean را دارد.

(varbinary(max : داده های باینری (ذخیره فایل در پایگاه داده)

مرتب سازی (Order By) در SQL Server

با استفاده از دستور Order By می توان خروجی Select را بر پایه ی داده های يک يا چند ستون برحسب شاخص هايی مثل حروف الفبا ، اعداد ، تاریخ و ...مرتب کرد:

Select * 
From MyTable
Order By Code,Name

همچنین با استفاده از DESC

ساختن View و Function و Stored Procedure

دستور ساختن ویو در SQL server :

Create VIEW [dbo].[Test__V]
AS
SELECT Code, Name, ID
FROM  dbo.Test

ساخت ، ویرایش و حذف جدول در SQL server

برای ساختن جدول جدید از دستور Create استفاده می کنیم:

CREATE TABLE [dbo].[Test](
	[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[Code] [nvarchar](50) NULL,
	[Name] [nvarchar](50) NULL
)

ساختن Extension در Dot NET

Extension چیست؟ برای مثال ToString درکد زیر یک Extension برای نوع Integer است که آن را به string تبدیل می کند :

int primary = 1;
string result;
result = primary.ToString();

حال می خواهیم خودمان یک Extension بسازیم، برای مثال برای نوع integer یک Extension می سازیم که به آن یک واحد اضافه می کند:

دستورات INSERT,UPDATE,Delete در SQL Server

برای حذف داده های یک جدول از دستور Delete استفاده می کنیم:

Delete FROM Test
Where ID=1

برای بروز رسانی داده دستور Update را بصورت زیر به کار می بریم:

UPDATE Test
SET  Name = 'س'
where code='C'

و دستور insert را با سه روش مختلف جهت ورود داده می توانیم استفاده کنیم:

دسترسی به کنترل ها با استفاده از رشته

میخواهیم با استفاده از نام یک کنترل به صورت رشته، به آن کنترل به صورت داینامیک دسترسی پیدا کنیم و از آن استفاده کنیم. برای مثال یک کنترل از نوع فرم را صدا زنی و نمایش می دهیم:

Dim ProjAndForm = "WindowsApplication1.Form2" '' String Of Your Project And Form Name
Dim objType As Type = Type.[GetType](ProjAndForm) '' Get Type Of your string
Dim objForm As Control = DirectCast(Activator.CreateInstance(objType), Control) '' Convert Type to Control and now you can use this Control
objForm.Show()