یادداشت های یک برنامه نویس

نکات برنامه نویسی ، معرفی نرم افزار و علایق شخصی

جابجایی سطر و ستون در SQL Server

با استفاده از دستور Pivot می توان از داده های سطر ها به عنوان ستون استفاده کرد:

جدول زیر را در نظر بگیرید:

SELECT ID, LoadStateID, HourID, Value
FROM  HourlyLoadState
ID LoadStateID HourID Value
1 1 1 L
2 1 2 L
3 1 3 L
4 1 4 L
5 1 5 L
6 1 6 M
7 1 7 M

حالا ساعت ها را بجای ردیف در ستون نمایش می دهیم:

select LoadStateID
 , [1] as Hour1, [2] as Hour2, [3] as Hour3, [4] as Hour4
 , [5] as Hour5, [6] as Hour6, [7] as Hour7, [8] as Hour8
 , [9] as Hour9, [10] as Hour10, [11] as Hour11, [12] as Hour12
 , [13] as Hour13, [14] as Hour14, [15] as Hour15, [16] as Hour16
 , [17] as Hour17, [18] as Hour18, [19] as Hour19, [20] as Hour20
 , [21] as Hour21, [22] as Hour22, [23] as Hour23, [24] as Hour24
from
(
 select LoadStateID,HourID,Value
 from HourlyLoadState
) x
pivot
(
 max(Value)
 for HourID in([1],[2],[3],[4], [5], [6],[7],[8],[9],
        [10],[11],[12],[13],[14],[15], [16],
        [17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24])
)p

و خروجی به صورت زیر می شود:

LoadStateID Hour1 Hour2 Hour3 Hour4 Hour5 Hour6 Hour7
1 L L L L L M M
3 L L L L L L L
4 L L L L L L L


همچنین با استفاده از UnPivot می توان از ستون ها به عنوان سطر استفاده کرد:

جدول زیر را در نظر بگیرید:

SELECT ID, Hour1, Hour2, Hour3, Hour4
FROM  Test
ID Hour1 Hour2 Hour3 Hour4
1 0 10 0 20
2 116.2 120.4 125.9 99.1

حالا ساعت ها را بجای ستون در ردیف نمایش می دهیم:

select ID,
 IndicatorName,
 IndicatorValue
from Test
unpivot
(
 IndicatorValue
 for IndicatorName in (Hour1, Hour2, Hour3, Hour4)
) u;
ID IndicatorName IndicatorValue
1 Hour1 0
1 Hour2 10
1 Hour3 0
1 Hour4 20
2 Hour1 116.2
2 Hour2 120.4
2 Hour3 125.9
2 Hour4 99.1
دیدگاه ها: ارسال دیدگاه
امین
عالی و کاربردی. لذت بردم. با سپاس
نازی
مرسی . کامل و عالی بود