یادداشت های یک برنامه نویس

نکات برنامه نویسی ، معرفی نرم افزار و علایق شخصی

انواع داده و متغیر در SQL Server

ابتدا DateType های پرکاربرد و پیشنهاد شده رو بررسی می کنیم بعد هم به بررسی همه انواع داده می پردازیم:

(nchar(n : برای رشته های با طول ثابت n کاراکتر

(nvarchar(n : برای رشته با طول متغیر و حداکثر تا n کاراکتر

(numeric(p,s : برای اعداد؛ مقدار p تعداد ارقام صحیح و اعشار است و s تعداد اعشار است که اگر آن را صفر بدهید عدد صحیح می شود.

int: اعداد صحیح بین 2,147,483,647 تا 2,147,483,648 -

bit : صفر و یک ویا خالی می پذیرد که کاربرد boolean را دارد.

(varbinary(max : داده های باینری (ذخیره فایل در پایگاه داده)


داده های عددی:

tinyint اعداد صحیح بین 0 تا 255
smallint اعداد صحیح بین 32,767 تا 32,768-
int اعداد صحیح بین 2,147,483,647 تا 2,147,483,648 -
bigint اعداد صحیح بین 9,223,372,036,854,775,807 تا 9,223,372,036,854,775,808-
decimal(p,s) اعداد با مقیاس (scale) و دقت (precision)  از منفی 1037  تا 1037
numeric(p,s) اعداد با مقیاس (scale) و دقت (precision)  از منفی 1037  تا 1037
float(n) برای نگهداری اعداد غیر صحیح با تعداد ارقام اعشار متغیر و یا تخمـینـی استفاده می‌شود (from -1.79E + 308 to 1.79E + 308)
پارامتر n نشان دهنده 4 byteی یا 8 byteی بودن فیلد است. اگر بین ا تا 24 باشد فیلد، 4 byteی است و اگر بین 25 تا 53 باشد فیلد، 8 byteی است. مقدار پیش فرض عدد 53 است.
real  برای نگهداری اعداد غیر صحیح با تعداد ارقام اعشار متغیر و یا تخمـینـی استفاده می‌شود (from -3.40E + 38 to 3.40E + 38)
smallmoney داده های ارزی بین 214,748.3648- تا 214,748.3647
money داده های ارزی بین 922,337,203,685,477.5808- تا 922,337,203,685,477.5807

داده های متنی:

char(n) رشته با طول ثابت n کاراکتر (بیشترین مقدار n تا 8000 است.)
varchar(n) رشته با طول متغیر تا n کاراکتر 
nchar(n) مانند char ولی دو برابر آن فضا اشغال میکند و برای داده های متنی Unicode (مثل فارسی) استفاده می شود.
nvarchar(n) مانند varchar ولی دو برابر آن فضا اشغال میکند و برای داده های متنی Unicode (مثل فارسی) استفاده می شود.

داده های دودویی:

bit صفر و یک ویا خالی می پذیرد که کاربرد boolean را دارد.
binary(n) داده باینری با طول ثابت n بیت
varbinary(n) داده باینری با طول متغیر تا n بیت.

داده های تاریخ و زمان:

استفاده از نوع داده تاریخ رو توصیه نمیکنم چون بسته به فرمت تاریخ سرور (میلادی یا جلالی یا...) عوض میشه 

datetime از تاریخ اول January سال 1753 تا سی ویکم December سال 9999 با دقت 3.33 میلی ثانیه
datetime2 از تاریخ اول January سال 1 تا سی ویکم December سال 9999 با دقت 100 نانو ثانیه
smalldatetime از تاریخ اول January سال 1900 تا ششم June سال 2079 با دقت یک دقیقه
date فقط تاریخ را ذخیره می کند. از تاریخ اول January سال 0001 تا سی ویکم December سال 9999
time فقط زمان را ذخیره می کند با دقت 100 نانو ثانیه
datetimeoffset مشابه datetime2 می باشد به علاوه timeoffset را ذخیره می کند.
timestamp هر زمان سطری ایجاد یا تغییر داده می شود، یک عدد یکتا ذخیره می شود. هر مقدار TimeStamp برای کل دیتابیس Unique است.

نکته: در همه نوع داده های بالا می توانید بجای n از max استفاده کنید تا حداکثر فضای امکان پذیر در دسترس باشد.

دیدگاه ها: ارسال دیدگاه