یادداشت های یک برنامه نویس

نکات برنامه نویسی ، معرفی نرم افزار و علایق شخصی